Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Bip - Strona główna

Miasto Luboń »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komunikaty »

Projekty aktów prawa miejscowego »

Burmistrz

Zarządzenia Burmistrza od 2003 do 2015 »

Urząd Miasta »

Sprawy w Urzędzie »

Sprawy w urzędzie według wydziałów »

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości »

Zamówienia publ. aktualne »

Zamówienia publ. zakończone »

Jednostki organizacyjne »

Organizacje pozarządowe »

Dokumenty »

Oświadczenia majątkowe »

Informacje - budżety

Informacja o stanie miasta i jego jednostkach organizacyjnych »

Wystąpienia i oceny dokonane przez organy władzy publicznej »

Rejestry

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

WYBORY »

Oferty pracy - nabór na stanowiska urzędnicze: »

Prawo lokalne -plany miejscowe »

Wyłożenia planu miejscowego »

walidacja css walidacja html

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006: Protokól nr XXXVIII/2005 z XXXVIII sesji Rady Miasta Lubon, która odbyla sie 21 lipca 2005r.

Protokół nr XXXVIII/2005

z XXXVIII sesji Rady Miasta Luboń,

która odbyła się 21 lipca 2005r.

w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Luboniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Propozycja uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Żabikowo-Północ”.
 3. Propozycja uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
 4. Propozycja uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.
 5. Propozycja uchwały w sprawie zmiany obwodu głosowania Nr 7 i utworzenia stałego obwodu głosowania.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z bieżących prac.
 7. Sprawozdanie stałych Komisji Rady.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. 10. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Luboń.

   

  ad. 1

  Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Szafrański przywitał przybyłych radnych oraz gości (Projektantów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Żabikowo Północ”, Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pana Huberta Prałata, Proboszcza Parafii pw. św. Barbary).

  Po stwierdzeniu obecności siedemnastu (17) radnych spełniającej warunek quorum, Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty.:

  Jako pkt 6 – Propozycja przyjęcia uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu;

  Jako pkt 7 – Propozycja przyjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.

  Kolejne punkty porządku obrad pozostały bez zmian, uległy jedynie przesunięciu.

  Ponieważ innych uwag do porządku obrad nie było, Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad.

  Głosowanie:

  za przyjęciem porządku obrad głosowali:

  radny Adam Dworaczyk

  radna Lidia Godek

  radny Włodzimierz Smogur

  radny Zdzisław Szafrański

  radny Leon Wawrzyniak

  radny Zbigniew Ziółkowski

  radna Zofia Skok-Łukomska

  radny Włodzimierz Woźniak

  radny Bogdan Jędrzejewski

  radna Ewa Rogowicz

  radny Marian Szymański

  radny Piotr Paweł Ruszkowski

  radny Dariusz Szmyt

  radny Andrzej Michalczyk

  radny Marek Samulczyk

  radna Wanda Suleja-Kot

  radny Stefan Krukowski

  głosów przeciwnych nie było.

  głosów wstrzymujących nie było.

  W głosowaniu wzięło udział 17 radnych /nieobecni byli: radny Tadeusz Waliczak, radny Mirosław Klecz, radny Rafał Marek, radny Andrzej Sobiło/

  /za przyjęciem porządku obrad głosowało - 17 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymało się

  od głosu – 0 radnych/

  /zał. Nr 1/ - Porządek obrad.

   

  ad. 2

  Przewodniczący Zdzisław Szafrański oddał głos Burmistrzowi.

  Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek:

  Przedmiotem pkt 2 porządku obrad jest uchwalenie kolejnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tym razem planu Żabikowo-Północ. Zadaniem Burmistrza w tym punkcie, jest przedstawienie Radzie tych uwag wniesionych do planu w trakcie procedury, które nie zostały uwzględnione. Rada wypowiadając się na temat przyjęcia uchwały, równocześnie przyjmuje stanowisko, co do tych uwag. Niezależnie od tego, Burmistrz chciał, aby ten punkt realizować w nieco szerszym zakresie, to znaczy chciał, aby pokazać cały proces powstawania planu. W związku z powyższym, Burmistrz zaproponował następującą kolejność uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Żabikowo-Północ”.:

  Po pierwsze, aby kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pan Hubert Prałat, przedstawił harmonogram i procedurę prac nad planem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabikowo-Północ. Realizując ten punkt, Pan kierownik zajmie się również wniesionymi do planu uwzględnionymi uwagami.

  W następnej kolejności, Burmistrz zaproponował, aby zabrali głos projektanci, którzy przedstawią zasadnicze elementy planu i ideę, którą kierowali się przy sporządzaniu planu. Na zakończenie odpowiedzą na ewentualne wątpliwości i udzielą wyjaśnień.

  Dalej Burmistrz przedstawi Radzie wnioski nieuwzględnione wraz z uzasadnieniem.

  Na koniec Burmistrz zaproponował dyskusję, która kończyłaby się uchwałą nad przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabikowo-Północ.

   

   

   

  Na salę obrad przybyli radni: radny Mirosław Klecz, radny Tadeusz Waliczak, radny Rafał Marek.

   

  W związku z zaproponowaną przez Burmistrza kolejnością uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabikowo Północ, Przewodniczący Zdzisław Szafrański oddał głos Panu Hubertowi Prałatowi i poprosił o przedstawienie procedury prac nad przedmiotowym planem.

  Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Luboń Pan Hubert Prałat:

  Procedura prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Żabikowo-Północ rozpoczęła się 19 lutego 2004r., kiedy to Rada Miasta Luboń przyjęła uchwałę nr XIX/92/2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Żabikowo-Północ”.

  5 marca 2004r. nastąpiło ogłoszenie tego faktu o przystąpieniu, które pojawiło się w prasie i na tablicy. W ramach tego ogłoszenia była możliwość składania wniosków. Ogłoszenie trwało 21 dni. W tym okresie wpłynęły 3 wnioski indywidualne, w tym 1 z 2000r. / spółka AVALLON – antena;

  W tej grupie znalazł się także wniosek o poszerzenie cmentarza parafialnego. Już na tym etapie zamierzenie to spotkało się z grupowym protestem, skierowanym do Starostwa Powiatowego, skąd został przekazany do miasta.

  W dalszej kolejności przystąpiono do przetargu na wybór zespołu projektantów, którzy podjęliby się realizacji tego planu. 10 maja 2004r. została podpisana umowa z firmą z Kórnika.

  25 października 2004r. nastąpiły konsultacje społeczne z mieszkańcami dwóch obszarów objętych projektem planu (sprawa dróg wewnętrznych i drugiej linii zabudowy).

  5 listopada 2004r. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna oceniła etap zaawansowania prac nad projektem planu i złożyła swoje uwagi, które uwzględniono w opracowaniu do koncepcji. Ta koncepcja została przedstawiona Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń w dniu 10 stycznia 2005r.

  Po przedłożeniu poprawionej wersji i zaakceptowaniu jej przez Komisję Komunalną, można było pomyśleć o przystąpieniu do opiniowania i uzgadniania.

  Zatem do 21 lutego 2005r. projekt planu był opiniowany, w tym przez Gminną Komisję Urbanistyczni-Architektoniczną, do 22 lutego 2005r. trwało uzgadnianie.

  Opiniowanie nie jest obligatoryjne. Niektóre z organizacji nie wypowiedziały się wcale, te, które się wypowiedziały, wypowiedziały się pozytywnie.

  24 lutego 2005r. ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu /Głos Wielkopolski, tablica ogłoszeń/. W przypadku przedmiotowego planu zapadła decyzja, aby informacja o wyłożeniu planu do publicznego wglądu, ukazała się jeszcze dodatkowo w “Informatorze Miejskim”. Informator Miejski został rozniesiony do nieruchomości z tego terenu, aby wszyscy byli świadomi, iż trwają prace nad takim planem i mogli składać ewentualne uwagi i uczestniczyć w dyskusji publicznej.

  Wyłożenie planu trwało od 4 do 24 marca 2005r. W tym czasie z planem zapoznało się 35 osób.

  21 marca 2005r. odbyła się dyskusja publiczna, w której uczestniczyło 27 osób.

  W wyniku zapoznania się z projektem planu i w wyniku dyskusji publicznej, w terminie do 7 kwietnia 2005r., który był ostatecznym terminem składania uwag, wpłynęło 25 uwag, w tym jedna zbiorowa.

  1 kwietnia 2005r. odbyło się spotkanie mieszkańców z Komisją Komunalną Rady Miasta Luboń, na wniosek mieszkańców. Mieszkańcy chcieli radnym przedstawić swoje stanowisko, co do sprawy cmentarza i dróg.

  Oprócz sprawy cmentarza, największe kontrowersje przy wyłożeniu planu wzbudziły dwie drogi: droga 09 KD, która miała połączyć ulicę Cmentarną z ulicą Drzymały – był to pierwszy blok złożonych uwag. Drugi blok złożonych uwag dotyczył drogi 017 KD, która miała być wysięgnikiem od drogi serwisowej do terenów przykościelnych. Droga ta zaistniała na wniosek właścicieli.

  Jeśli chodzi o drogę 09 KD, przeciwko jej zaistnieniu wypowiedzieli się Państwo Małgorzata i Jerzy Kreczmer – ul. ................., Pan Maciej Kreczmer – ul. .............., Państwo Marzena i Przemysław Banchowicz – ul. Drzymały 24a, Państwo Maria i Wojciech Banachowicz oraz Magdalena Michalak – ul. ................, Państwo Anna i Witold Stachowiak – ul. ................

  Wnioski te i uwagi zostały poddane analizie przez Burmistrza, jak również zostały skierowane 18 kwietnia 2005r. do Komisji Komunalnej.

  Jeśli chodzi o drogę 017 KD sprawa była bardzo dziwna, gdyż przeciwko jej zaistnieniu zaprotestowały te same osoby, które wystąpiły z wnioskiem o jej zaistnienie. Protest został złożony przez Panią Teresę Krajną i Grażynę Pniewską – ul. ............., Pana Mariana Koźlika – ul. ....................., Panią Bożenę Rejmer i Felicję Panieńską – ul. ..........., Państwa Stefanię i Jacka Olejniczaka i Monikę Olejniczak – ul. ................. /były to osoby, które o te drogę wnioskowały/, dalej przez Panią Marię Sierpowską – ul. .......................

  Pan Marek Hozakowski - “AVALLON” Sp. z o.o. os. Stefana Batorego – wnioskował o ustalenie w planie zapisu umożliwiającego lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym masztów telefonii komórkowej na działce nr 16/2 przy ul. Granicznej 63 (właściciel miasto Luboń, wieczysty użytkownik Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Poznaniu).

  Wpłynęła uwaga Pana Pawła Okupniaka – ul. ................. Uwaga dotyczyła działki położonej przy ul. Szafirowej i umożliwienia lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego w granicach sąsiednich działek.

  Wpłynął też wniosek Pani Klary Pyssy-Sikorskiej – ul. .................. Wnioskodawczyni jest właścicielką działki przy ul. .............. Wnioskodawczyni zaproponowała przesunięcie nawrotki drogi oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 022 KD-d całkowicie lub częściowo na sąsiednią działkę nr 65.

  Pojawił się wniosek Pana Macieja i Ireny Szukały – ul. .................. Wnioskodawcy są właścicielami działki przy ul. ........................ Kwestionują następujące ustalenia planu.

 11. Obowiązującą linię zabudowy – wnioskują o jej przesunięcie na odległość do 10 m od frontu działki.
 12. Dach dwuspadowy symetryczny o kącie połaci dachowej ok. 45 stopni. Dach w układzie szczytowym. Proponują ww. zapis: dach dwuspadowy symetryczny w układzie szczytowym lub kalenicowym lub czterospadowy o kącie połaci dachowej o nachyleniu 35 do 45 stopni.

Pojawił się sprzeciw Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Plac Edmunda Bojanowskiego 6. Wnioskodawczynie wniosły sprzeciw do szczegółowego sposobu zagospodarowania działek nr 2/4 oraz 17/2 będących własnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Zaproponowały podział terenu objętego ww. działkami przynajmniej na pięć działek, co da możliwość powstania zakładów o mniejszych uciążliwościach dla środowiska.

Został złożony wniosek przez Pana Henryka Jacynę i Elżbietę Król. Wnioskodawcy stwierdzają, że są współwłaścicielami działki nr .... przy ul. ....... Wnosili o zmianę przeznaczenia terenu z terenu sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej

(w zakresie gastronomii i kultury) w taki sposób, aby umożliwić w przyszłości podział działki choćby w części pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia usług.

Był to wniosek niespójny z wykluczającymi się nawzajem uwagami. Mimo próśb o sprecyzowanie swojego stanowiska, właściciele działki nie reagowali na wezwania Urzędu.

Była również sprawa związana z cmentarzem i to jak gdyby z dwóch stron:

 • od strony zainteresowanych rozbudową cmentarza, czyli od strony Parafii reprezentowanej przez ks. Proboszcza /kwestia zabudowy, obligatoryjnym zapisaniem drogi po prawej i lewej stronie, kwestia budynku socjalno-biurowego/;
 • z drugiej strony spora grupa osób protestujących przeciwko poszerzeniu cmentarza.

Poza wnioskami:

 • Pana Henryka Jacyny i Elżbiety Król,
 • “AVALLON”-u,
 • grupy mieszkańców przeciwnej rozbudowie cmentarza,
 • i Pana Matalewskiego, który był przeciwny lokalizacji budynków w granicach sąsiednich działek

wszystkie wnioski i uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie.

Nie uwzględnione zostały więc: wniosek Pana Henryka Jacyny i Pani Elżbiety Król, wniosek “AVALLON”-u, wniosek grupy mieszkańców przeciwnej rozbudowie cmentarza, wniosek Pana Matalewskiego.

18 kwietnia 2005r. Komisja Komunalna Rady Miasta Luboń zaprezentowała swoje uwagi, które pokrywały się z uwagami ks. Proboszcza, a dotyczyły parkingu. Uwaga ta również została uwzględniona.

Wpłynęła uwaga dotycząca poszerzenia ulicy Bocznej /z 5 na 10 m/. W związku z tym, że ta uwaga była uwagą nową a uwagi dotyczące likwidacji dróg były uwagami ważnymi, zapadła decyzja o ponownym wyłożeniu planu, w celu umożliwienia dalszej dyskusji nad planem. I tak 28 kwietnia 2005r. zostało ogłoszone II wyłożenie.

Podczas II wyłożenia, które trwało od 5 do 25 maja 2005r., z planem zapoznało się 18 osób.

23 maja 2005r. odbyła się dyskusja publiczna, w której uczestniczyło 11 osób.

Do 8 czerwca 2005r. był ostateczny termin składania uwag do II wyłożenia /10 uwag w tym 1 zbiorowa – 5 osób/.

13 czerwca 2005. wszystkie uwagi zostały zaprezentowane Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń. Na tym etapie pojawiła się uwaga negatywna dotycząca poszerzenia ulicy Bocznej. Nie odezwali się Państwo Jacyna i Król. Otrzymali, po I wyłożeniu planu, pisemne zawiadomienia o sposobie rozstrzygnięcia ich uwag i informację o tym, że między 5 a 25 maja odbędzie się II wyłożenie planu, dotyczące tylko tych terenów, które wzbudziły emocje i uwagi w pierwszym wyłożeniu i będzie można się z nim zapoznać. Mimo wszystko Państwo Jacyna i Król nie odezwali się więcej i nie wyrazili swojego stanowiska.

Przy II wyłożeniu pewne uwagi wniosła Pani Pyssa-Sikorska. Zmiany dotyczyły tylko terenu Pani Pyssy-Sikorskiej, tak więc nie było to przesłanką do tego, aby musiało być III wyłożenie. Uwaga została uwzględniona.

Negatywne stanowisko mieszkańców, co do ul. Bocznej, zostało przyjęte pozytywnie.

Były też uwagi (do II wyłożenia), które nie zostały rozstrzygnięte pozytywnie.

Była to powtórna uwaga grupy mieszkańców, którzy protestowali przeciwko rozbudowie cmentarza. Firma “AVALLON”, która więcej się nie odezwała i tym samym zrezygnowała z zabiegania o lokalizację telefonii komórkowej. Negatywnie rozpatrzono też uwagę Pana Matalewskiego, który był przeciwny zabudowie w granicy.

Wszystkie te uwagi były rozpatrywane 28 czerwca 2005r.

11 lipca 2005r. przekazano do Biura Rady projekt uchwały.

21 lipca 2005r. - sesja.

Zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością, Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański oddał głos Burmistrzowi.

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek:

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz przedstawia Radzie nieuwzględnione uwagi.

Po pierwsze nie została uwzględniona uwaga Spółki “AVALLON”, którą reprezentował Pan Marek Hozakowski w imieniu telefonii komórkowej. Była to uwaga w sprawie umożliwienia lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym masztów telefonii komórkowej. Uwaga nie uwzględniona, wniesiona do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2005r. do 24 marca 2005r. - wyłożenie pierwsze.

Burmistrz powiedział, że sprawa wysokiego masztu telefonii komórkowej, była podnoszona już wcześniej. Można było poznać negatywne stanowisko mieszkańców i ich sprzeciw.

Znaczenie miał też fakt, iż w sąsiedztwie ewentualnego masztu teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń Żabikowo-Północ został przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne.

Równolegle Spółka “AVALLON” złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla stacji telefonii komórkowej. Sprawa wniosku, w związku z przystąpieniem do planu, zgodnie z przepisami, mogła być zawieszona na rok, do czasu rozpatrzenia planu. Jednak wystąpienie drugiego etapu spowodowało, że termin roczny został przekroczony i po nieuwzględnieniu na pierwszym etapie przedmiotowej uwagi, równocześnie Miasto wydało negatywną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania, dla terenu wskazanego pod stację telefonii komórkowej.

Spółka “AVALLON” nie odwołała się od negatywnej decyzji.

Druga sprawa dotyczyła działki u zbiegu ulic 11 Listopada i Traugutta, co do której wnioskowali Pan Henryk Jacyna i Pani Elżbieta Król, jako potencjalni spadkobiercy. Teren ten ma przeznaczenie sportowo-rekreacyjne i w części usługowo-gastronomiczne.

Propozycja jednego wnioskodawcy zmierzała do wydzielenia z tego terenu, części, która byłaby przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.

Wnioski te po pierwsze nie były spójne, a toczące się postępowanie spadkowe czyniło niejasnym, kto jest właścicielem działki.

Tak więc uwagi nie zostały uwzględnione (po pierwszym wyłożeniu), a wnioskodawcy więcej się nie odezwali.

Nie uwzględniono również uwagi Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w sprawie zmniejszenia szerokości pasa drogowego ul. Galla Anonima z 11m do 10m.

Zapadła decyzja o pozostaniu szerokości pasa drogowego – 11m.

Uwaga nie uwzględniona – wyłożenie pierwsze.

Zarówno przy pierwszym, jak i drugim wyłożeniu planu, wpłynął wniosek grupy mieszkańców protestujących przeciwko poszerzeniu cmentarza.

Po pierwszym etapie wnioskodawcy zarzucali brak spójności pomiędzy powiększeniem cmentarza parafialnego, a budową cmentarza komunalnego przy ul. Armii Poznań. Poza tym wnioskodawcy zarzucali nie uwzględnienie warunków geologicznych niezbędnych przy lokalizacji miejsc grzebalnych, żądali objęcia planem także część cmentarza, która położona jest w granicy administracyjnej miasta Poznania, a także zapisu w planie miejscowym procedury spraw związanych z wykupem.

Uwaga ta została rozpatrzona negatywnie. Nie dopatrzono się bowiem żadnej sprzeczności między poszerzaniem cmentarza parafialnego a budową cmentarza komunalnego. Zdaniem Burmistrza przedmiotowy zarzut jest nieuzasadniony.

Dalej, plan miejscowy nie wymaga zbadania warunków geologicznych, plan stwarza tylko potencjalną możliwość budowy na tym terenie cmentarza. Warunki geologiczne muszą być zbadane dopiero na etapie budowy cmentarza i ich spełnienie jest warunkiem otrzymania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym wymóg, o którym piszą protestujący, jest zbyt daleko idący. Dodatkowo trzeba pamiętać, że pracując wcześniej nad poszerzeniem cmentarza parafialnego, były prowadzone tego typu prace, była sporządzona opinia, z której wynikało, iż nie ma przeciwwskazań, ani hydrologicznych, jeśli chodzi o poziom wód, ani geologicznych, jeśli chodzi o glebę. Tak więc zarzut ten uznano za nieuzasadniony.

Nie było też podstaw, aby spełnić oczekiwanie o uwzględnienie w planie poszerzenia cmentarza z drugiej przeciwległej strony. Podejmując uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, zostały określone granice sporządzenia planu.

I te granice muszą się oczywiście znajdować w granicach miasta. Tak więc sprawy dotyczące części nie znajdującej się w Luboniu i nie objętej planem Lubonia, nie związane były z procesem sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego.

Jeśli chodzi o czwarty zarzut, dotyczący zamieszczenia w planie procedury wykupu, również jest to zarzut bezpodstawny, gdyż ta procedura nie jest treścią planu miejscowego. Sprawy te określa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Po pierwszym wyłożeniu wniosek grupowy nie został uwzględniony.

Ta sama grupa osób ponowiła wniosek, który został zmodyfikowany.

Na drugim etapie wnioskodawcy zarzucali, iż nie uwzględnia się uwag:

 • konieczności podjęcia uchwał przez gminy: Lubonia i Poznania w sytuacji poszerzenia cmentarza,
 • zapisania w planie procedury wykupu nieruchomości,
 • sprzeczności rozbudowy istniejącego cmentarza ze strategią miasta Luboń.

Odnosząc się do pierwszej uwagi, Burmistrz powiedział, że każda gmina podejmuje odrębną uchwałę na swoim terenie. Miasto Luboń, poprzez przyjęcie stosownej uchwały, obejmuje planem zagospodarowania tylko swoje tereny.

Powtórzona została uwaga, aby zapisać w planie procedurę wykupu nieruchomości.

Burmistrz wyjaśnił, że to ustawa określa zasady postępowania w przypadku obniżenia się wartości działek sąsiednich. W każdej chwili można zbadać, czy nieruchomość straciła na wartości, jednak nie robi się tego na etapie podejmowania uchwały Rady Miasta.

Trzecia, trochę inaczej sformułowana niż przy pierwszym wyłożeniu uwaga dotycząca sprzeczności rozbudowy istniejącego cmentarza ze strategią miasta Luboń, również nie została uwzględniona.

W związku z powyższym, dwukrotne wnioski grupy mieszkańców dotyczące poszerzenia cmentarza, nie zostały uwzględnione.

Ostatnia z uwag – Pana Aleksandra Matalewskiego zawiera sprzeciw co do możliwości lokalizacji nowej zabudowy na sąsiedniej działce budowlanej, z budynkiem gospodarczo-garażowym usytuowanym w granicy nieruchomości wnioskodawcy.

Uznano, że działki na tym terenie są tak małe, że nie da się w żaden inny, racjonalny sposób wybudować garażu czy pomieszczenia gospodarczego, jak właśnie w granicy.

Jednocześnie taki typ zabudowy na tym terenie już istniał. W związku z powyższym uwaga została nie uwzględniona.

Zgodnie z przyjętym na początku sesji harmonogramem uchwalania planu miejscowego Żabikowo-Północ, głos zabrali projektanci planu. Burmistrz poprosił, aby projektanci przedstawili główne uwagi i zasady, którymi kierowali się przy opracowywaniu planu.

Jako pierwszy głos zabrał projektant Pan Stefan Wojciechowski (Polska Grupa Inwestycyjna Spółka z o.o., ul. Kościuszki 2, Kórnik).:

Przy opracowywaniu planu projektanci kierowali się przede wszystkim interesem publicznym, interesem przyszłości miasta i jego mieszkańców. Projektantom zależało, aby była dobra koncepcja planistyczna i aby zachować w mieście ład przestrzenny. Dlatego cała masa decyzji i zapisów w planie dotyczy ładu przestrzennego.

Po króciutkim wstępie, Pan Wojciechowski oddał głos drugiemu projektantowi, Panu Błażejowi Mulczyńskiemu i poprosił, aby przedstawił Radzie decyzje planistyczne.

Projektant Pan Błażej Mulczyński:

Granica obszaru objętego planem obowiązuje na obszarze ograniczonym od strony zachodniej granicą z miastem Poznań i dalej wschodnią linią rozgraniczającą pasa autostrady do styku z osią ul. Kościuszki, Poniatowskiego i zbiegu ulic Traugutta, 11 Listopada i Rejtana.

Plan obejmuje obszar o powierzchni 55,7 ha.

Na obszarze tym przewidziano różne funkcje, w większości są to funkcje, które już istnieją, gdyż cechą tego planu, było to, iż był on opracowywany na terenie już zabudowanym. Podstawowe funkcje to: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, tereny zabudowy usługowej, tereny działalności produkcyjnej i usługowej, tereny rekreacyjno-sportowe.

W uchwale z bardzo dużą szczegółowością zostały określone warunki zabudowy mieszkaniowej, co do linii zabudowy, gabarytów budynku, co do spadku dachu i inne. Podobne warunki zostały określone, co do zabudowy usługowej i produkcyjnej.

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański otworzył dyskusję.

Radny Marian Szymański zapytał, jakie było stanowisko Komisji Komunalnej odnośnie nie uwzględnionych uwag do planu.

Radny Mirosław Klecz – przewodniczący Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń:

Na wstępie Pan Mirosław Klecz wyjaśnił, że opinia Komisji Komunalnej, nie była opinią obligatoryjną. Jednak opinia Komisji była zgodna z opinią Burmistrza. Uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Burmistrza, nie zostały uwzględnione również przez Komisję Komunalną. W konsekwencji, Komisja Komunalna wyraziła opinię pozytywną, co do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu Żabikowo-Północ.

 

Radny Marian Szymański zwrócił się do obecnego na sali ks. Proboszcza i zapytał, czy jest zadowolony z ustaleń w miejscowym planie, które dotyczą Parafii p.w. św. Barbary.

 

 

Ks. Proboszcz Bernard Cegła powiedział, że jest zadowolony, iż dzięki Radzie Miasta, wszystko idzie, jak się wyraził, w naturalnym kierunku rozwoju. Cmentarze mają rację bytu, gdyż służą ludziom i o to właśnie chodziło. Wszystko, co jest otoczką tych cmentarzy, a więc takie szczegóły, jak: gdzie parking, gdzie poszerzenie drogi, były przedmiotem dyskusji Proboszcza i Burmistrza Miasta. Należało to tak ująć w tych wszystkich zapisach planu, żeby było to obustronnie akceptowane.

Nie została załatwiona sprawa dojazdu od strony drogi serwisowej. Proboszcz myślał, że jeżeli w przyszłości Kościół miałby być rozbudowany, to z tyłu, za salkami katechetycznymi, byłby piękny dojazd od cmentarza do Kościoła. Taka była propozycja Proboszcza, która nie została uwzględniona. Proboszcz powiedział, że rozumie to jednak, gdyż po pierwsze są tereny własności prywatnej, po drugie otwierają się tam inne szanse.

Na koniec Ks. Proboszcz podziękował za życzliwość Burmistrzowi Miasta Panu Włodzimierzowi Kaczmarkowi, Radzie Miasta Luboń i Projektantom planu. Dodał, że sprawa cmentarza dotyczy przecież wszystkich i dobrze się stało, iż cmentarz zostanie poszerzony.

 

Radny Adam Dworaczyk zapytał w kwestii rozszerzenia cmentarza, czy były prowadzone rozmowy i próby doprowadzenia do kompromisu, aby z jednej strony zadowoleni byli mieszkańcy, a z drugiej strony Proboszcz Parafii.

 

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pan Hubert Prałat:

Rozmowy oczywiście z mieszkańcami były prowadzone. Jednak tej grupy ludzi nie satysfakcjonowało żadne rozwiązanie, im nie podobał się po prostu fakt, iż cmentarz zostaje powiększony. W związku z powyższym jeśli założenie jest takie, że powiększenie cmentarza jest przyjmowane negatywnie, nie ma możliwości negocjacji.

 

Radny Stefan Krukowski zapytał, co ma oznaczać w uchwale zapis: “Realizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, powinna wyprzedzać realizację dróg publicznych”. Jak to rozumieć?

 

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek odpowiedział radnemu, że zapis ten oznacza, iż budowę sieci podziemnej, będzie się realizować przed budową nawierzchni.

 

 

Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Żabikowo-Północ.

 

 

 

 

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały głosowali:

radny Adam Dworaczyk

radna Lidia Godek

radny Włodzimierz Smogur

radny Zdzisław Szafrański

radny Leon Wawrzyniak

radny Zbigniew Ziółkowski

radna Zofia Skok-Łukomska

radny Włodzimierz Woźniak

radny Bogdan Jędrzejewski

radna Ewa Rogowicz

radny Marian Szymański

radny Piotr Paweł Ruszkowski

radny Dariusz Szmyt

radny Andrzej Michalczyk

radny Marek Samulczyk

radna Wanda Suleja-Kot

radny Stefan Krukowski

radny Tadeusz Waliczak

radny Mirosław Klecz

radny Rafał Marek

 

głosów przeciwnych nie było.

głosów wstrzymujących nie było.

 

 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych /nieobecny był radny Andrzej Sobiło/

/za przyjęciem uchwały głosowało - 20 radnych, przeciw - 0 radnych,

wstrzymało się od głosu – 0 radnych/

/zał. Nr 2/ - Uchwała nr XXXVIII/183/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Żabikowo Północ.

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek:

Po długiej i ciężkiej pracy, Burmistrz podziękował projektantom za bardzo dobrą współpracę.

Do podziękowań przyłączył się również Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański.

Radny Stefan Krukowski powiedział, że życzyłby sobie, żeby każdy plan był tak dobrze i szczegółowo przygotowywany.

ad. 3

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański:

Pismem z dnia 18 maja 2005r. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu wezwała Radę Miasta Luboń “do usunięcia naruszenia interesu prawnego przedsiębiorstw gazowniczych poprzez zmianę zapisu w §2 ust. 1 uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, gdzie ustalono różne stawki opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym – poza obiektami inżynierskimi – urządzeń infrastruktury technicznej.

Wzywający powołał się na naruszenie zasady równego traktowania podmiotów, twierdząc, iż stawki za zajęcie pasa drogowego winny być równe dla wszystkich podmiotów.

W związku z powyższym postanowiono zrezygnować z różnicowania stawek, przyjmując jedną stawkę w wysokości 30,00 zł za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego.

Tak więc §2 w ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego otrzymuje nowe brzmienie:

“2) poza obiektami inżynierskimi – 30,00 zł”.

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański otworzył dyskusję.

Radny Marian Szymański zapytał, czy na tej operacji Miasto straci, czy zyska.

Zdaniem Przewodniczącego Rady Pana Zdzisława Szafrańskiego, Miasto ani nie straci, ani nie zyska.

Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały głosowali:

radny Adam Dworaczyk

radna Lidia Godek

radny Włodzimierz Smogur

radny Zdzisław Szafrański

radny Leon Wawrzyniak

radny Zbigniew Ziółkowski

radny Włodzimierz Woźniak

radny Bogdan Jędrzejewski

radna Ewa Rogowicz

radny Marian Szymański

radny Piotr Paweł Ruszkowski

radny Dariusz Szmyt

radny Andrzej Michalczyk

radny Marek Samulczyk

radna Wanda Suleja-Kot

radny Stefan Krukowski

radny Tadeusz Waliczak

radny Mirosław Klecz

radny Rafał Marek

 

głosów przeciwnych nie było.

głosów wstrzymujących nie było.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych /nieobecni byli: radny Andrzej Sobiło, radna Zofia Skok-Łukomska/

/za przyjęciem uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych,

wstrzymało się od głosu – 0 radnych/

/zał. Nr 3/ - Uchwała nr XXXVIII/184/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

ad. 4

Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Szafrański wyjaśnił, dlaczego w porządku obrad znalazła się propozycja uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mianowicie:

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 listopada 2003r., sygn. akt II S.A./Wr. 1389/03, stwierdził, iż: “Normy prawne powszechnie obowiązującego nie mogą być ustanawiane w formie załączników do uchwały”. W wyroku zostały przywołane przepisy §29 i §143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

W świetle powyższego należy uchylić poprzednią uchwałę Rady Miasta Luboń, gdzie Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu został przyjęty jako załącznik do tejże uchwały.

Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - w formie uchwały, a nie w formie załącznika do uchwały.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały głosowali:

radny Adam Dworaczyk

radna Lidia Godek

radny Włodzimierz Smogur

radny Zdzisław Szafrański

radny Leon Wawrzyniak

radny Zbigniew Ziółkowski

radny Włodzimierz Woźniak

radny Bogdan Jędrzejewski

radna Ewa Rogowicz

radny Marian Szymański

radny Piotr Paweł Ruszkowski

radny Dariusz Szmyt

radny Andrzej Michalczyk

radny Marek Samulczyk

radna Wanda Suleja-Kot

radny Stefan Krukowski

radny Tadeusz Waliczak

radny Mirosław Klecz

radny Rafał Marek

 

głosów przeciwnych nie było.

głosów wstrzymujących nie było.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych /nieobecni byli: radny Andrzej Sobiło, radna Zofia Skok-Łukomska/

/za przyjęciem uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych,

wstrzymało się od głosu – 0 radnych/

/zał. Nr 4/ - Uchwała nr XXXVIII/185/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.

ad. 5

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański oddał głos Sekretarzowi Miasta i poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/253/2002 Rady Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2002r. o ustaleniu okręgów wyborczych i obwodów głosowania w Mieście Luboń – w części dotyczącej obwodów głosowania.

 

Sekretarz Miasta Pan Janusz Piasecki:

Zgodnie z przepisem art. 29 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Te przepisy stanowią, iż podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze. W tym przypadku zmiana podziału Miasta na stałe obwody głosowania nastąpiła w związku ze znacznym zwiększeniem ilości mieszkańców w dotychczasowym obwodzie głosowania nr 7 do liczby 3070 osób na dzień 30.06.2005r. W związku z tym, iż teren ten obejmuje obszar budowy domów wielorodzinnych nowego Centrum i liczba mieszkańców będzie w szybkim tempie wzrastać konieczny stał się podział tego obwodu na 2 obwody oraz co za tym idzie konieczna jest zmiana numeracji w obwodach od nr 8 do nr 11. Dotychczasowy obwód nr 7 podzielony został na obwód nr 7 o liczbie mieszkańców 1838 i obwód nr 8 o liczbie mieszkańców 1232. Granice okręgów wyborczych nie uległy zmianie.

Ponieważ pytań nie było, Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały głosowali:

radny Adam Dworaczyk

radna Lidia Godek

radny Włodzimierz Smogur

radny Zdzisław Szafrański

radny Leon Wawrzyniak

radny Zbigniew Ziółkowski

radny Włodzimierz Woźniak

radny Bogdan Jędrzejewski

radna Ewa Rogowicz

radny Marian Szymański

radny Piotr Paweł Ruszkowski

radny Dariusz Szmyt

radny Andrzej Michalczyk

radny Marek Samulczyk

radna Wanda Suleja-Kot

radny Stefan Krukowski

radny Tadeusz Waliczak

radny Mirosław Klecz

radny Rafał Marek

 

głosów przeciwnych nie było.

głosów wstrzymujących nie było.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych /nieobecni byli: radny Andrzej Sobiło, radna Zofia Skok-Łukomska/

/za przyjęciem uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych,

wstrzymało się od głosu – 0 radnych/

/zał. Nr 5/ - Uchwała nr XXXVIII/186/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr L/253/2002 Rady Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2002r. o ustaleniu okręgów wyborczych i obwodów głosowania w Mieście Luboń – w części dotyczącej obwodów głosowania.

ad. 6

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański:

Projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu zawiera zaktualizowane zapisy dotyczące zadań tego Ośrodka, których nie było w dotychczas obowiązującym. Zadania te zostały uszczegółowione w celu dostosowania do faktycznie wykonywanych przez Ośrodek Kultury zadań. I tak w §8 ust. 4 dopisano: “oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, w §9 wyraz “bądź” zamiast “i”.

Ponieważ żadnych pytań nie było, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały głosowali:

radny Adam Dworaczyk

radna Lidia Godek

radny Włodzimierz Smogur

radny Zdzisław Szafrański

radny Leon Wawrzyniak

radny Zbigniew Ziółkowski

radny Włodzimierz Woźniak

radny Bogdan Jędrzejewski

radna Ewa Rogowicz

radny Marian Szymański

radny Piotr Paweł Ruszkowski

radny Dariusz Szmyt

radny Andrzej Michalczyk

radny Marek Samulczyk

radna Wanda Suleja-Kot

radny Stefan Krukowski

radny Tadeusz Waliczak

radny Mirosław Klecz

radny Rafał Marek

 

głosów przeciwnych nie było.

głosów wstrzymujących nie było.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych /nieobecni byli: radny Andrzej Sobiło, radna Zofia Skok-Łukomska/

/za przyjęciem uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych,

wstrzymało się od głosu – 0 radnych/

/zał. Nr 6/ - Uchwała nr XXXVIII/187/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu.

ad. 7

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański:

W dniu 13 lipca 2005r. do Urzędu Miasta Luboń wpłynął wniosek mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ulicy Kwiatowej z prośbą o nadanie nazwy dla działek gruntu nr 56/15 i 62/2 na arkuszu mapy 22, obrębu Lasek, stanowiących odcinek pasa drogowego ulicy oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - “Lasek Południe” symbolami 8 KDW i 9 KD.

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu uznając wniosek za zasadny, zaopiniował go pozytywnie, wskazując jako celowe nadanie nazwy ulicy “Liliowa”.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra:

Propozycję nadania nazwy ulicy “Liliowa” w dniu 18 lipca 2005r. Komisja Komunalna zaopiniowała pozytywnie.

Ponieważ uwag żadnych nie było, Przewodniczący Zdzisław Szafrański zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały głosowali:

radny Adam Dworaczyk

radna Lidia Godek

radny Włodzimierz Smogur

radny Zdzisław Szafrański

radny Leon Wawrzyniak

radny Zbigniew Ziółkowski

radny Włodzimierz Woźniak

radny Bogdan Jędrzejewski

radna Ewa Rogowicz

radny Marian Szymański

radny Piotr Paweł Ruszkowski

radny Dariusz Szmyt

radny Andrzej Michalczyk

radny Marek Samulczyk

radna Wanda Suleja-Kot

radny Stefan Krukowski

radny Mirosław Klecz

radny Rafał Marek

 

głosów przeciwnych nie było.

wstrzymał się od głosu:

radny Tadeusz Waliczak

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych /nieobecni byli: radny Andrzej Sobiło, radna Zofia Skok-Łukomska/

/za przyjęciem uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0 radnych,

wstrzymał się od głosu – 1 radny/

/zał. Nr 7/ - Uchwała nr XXXVIII/188/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ad. 8

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański poprosił Burmistrzów o przedstawienie sprawozdań z bieżących prac za okres od 15 kwietnia do 21 lipca 2005r.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra:

 1. Zbudowano nawierzchnię w ul. Chopina.
 2. Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Limbowej i Bukowej oraz chodników w ulicy Lipowej, Rydla, Polnej.
 3. Rozstrzygnięto przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej przy Zakładach Ziemniaczanych.
 4. Zlecono projekty na oświetlenie w ulicy Chopina oraz Azaliowej, Nagietkowej i Fiołkowej.
 5. Rozstrzygnięto przetargi na budowę wodociągu w ulicy Kalinowej, Kasztanowej, Nad Żabinką.
 6. Zakończono wiosenne równanie ulic gruntowych, malowanie pasów i trwa mechaniczne zamiatanie ulic.
 7. Trwa budowa kanałów sanitarnych w rejonie ulicy 3 Maja. Został złożony w Starostwie projekt budowy przepompowni i czekamy na pozwolenie na budowę.
 8. Ogłoszono przetarg na budowę kanału Wirskiego do dworca kolejowego. Przetarg został unieważniony, gdyż odrzucono obu oferentów. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.
 9. Został zweryfikowany projekt i kosztorys na budowę schroniska dla bezdomnych psów. Luboń będzie miał do dopłacenia w 2006 i 2007 roku kwotę 370 tys. zł. Po redukcji zbędnych pomieszczeń, wyposażenia, zamianie materiałów na tańsze, koszt schroniska ma wynosić ponad 5,3 mln zł. Odliczając partycypację Starostwa, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dzieląc na mieszkańców w 11 gminach, otrzymaliśmy kwotę 370 tys. zł do zapłacenia w ciągu 2 lat.
 10. Urząd zgłosił do Ochrony Środowiska uszkodzenie drzew na Kocich Dołach, prawdopodobnie przez Zakłady Chemiczne.
 11. Zakończono podstawowe prace na cmentarzu komunalnym, dosadzono drzewa wzdłuż głównej alejki. Cmentarz jest poświęcony i zaczął funkcjonować. Kruszarnia betonu przekazała miastu nieodpłatnie ponad 100 ton tłucznia i drugie tyle osiewek a firma transportowa przewiozła kruszywo też nieodpłatnie to wszystko pod parking przy cmentarzu.
 12. Miasto zakupiło kosiarkę zawieszoną na traktorku.
 13. Gmina Granowo podpisała z Miastem Luboń umowę na przyjęcie codziennie 10 ton śmieci do końca roku.
 14. “Bieda” przestała segregować śmieci dla “KOM-LUB”-u, prace te wykonuje firma “Komet”.
 15. W ramach prezentacji i wejścia na rynek wielkopolski firma Mainka Polska z Zielonej Góry specjalizująca się w naprawach jezdni systemem PATCH zaproponowała Urzędowi naprawę jezdni wokół pl. Edmunda Bojanowskiego po kosztach niższych niż ceny materiału.
 16. Trwają naprawy bieżące i usuwanie wszelkich awarii.

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański poprosił o pytania.

Radny Piotr Paweł Ruszkowski zapytał, jaki to będzie koszt, naprawy ulicy systemem PATCH.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra odpowiedział radnemu, że naprawa ulicy będzie kosztowała 13.000,00 zł. Tradycyjna naprawa tej jezdni wg kosztorysu, o którym Burmistrz Kędra mówił na Komisji Komunalnej, kosztowałaby 89.000,00 zł.

Radny Rafał Marek zapytał, czy jest to trwała nawierzchnia.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra odpowiedział radnemu, że na pewno nie jest to tak trwała nawierzchnia, jak robiona metodą tradycyjną, jednak jest ona wdrażana już w wielu miastach, ostatnio np. w Poznaniu. Ponieważ Firma ta chciała się zaprezentować i wejść na rynek wielkopolski, Miasto skorzystało z zaproponowanej, bardzo atrakcyjnej ceny. Jest to cena poniżej kosztów ceny materiału. Ponadto Plac Edmunda Bojanowskiego nie jest ulicą o dużym obciążeniu. Jest to idealna metoda na wypełnienie nierówności, dziur i zalepienie nawierzchni, aby woda nie przedostawała się pod nawierzchnię jezdni.

Radny Piotr Paweł Ruszkowski miał pytanie dotyczące zaprzestania segregacji śmieci przez Fundację “Bieda”. Radny zapytał, dlaczego śmieci nie będzie segregować Fundacja “Bieda” tylko Firma “Komet”.

Zastępca Burmistrza Ryszard Olszewski:

Pod koniec miesiąca maja na początku miesiąca czerwca, Pan Dyrektor Urban stwierdził, że dalsza współpraca z Fundacją “Bieda” jest niecelowa. Segregacja śmieci była zdecydowanie za mała. Około 10 czerwca br. Miasto otrzymało informację, ze Zakłady Chemiczne odcięły Fundacji “Bieda” prąd i zablokowały ich funkcjonowanie, ze względu na niepłacenie czynszu za dzierżawę pomieszczenia. W połowie czerwca Dyrektor Urban zgłosił, że z powodu zalegania przez Fundację, na ok. 15 ton segregacji śmieci, rozwiązuje z nimi umowę – do końca czerwca, o czym oczywiście zostali powiadomieni. 20 czerwca Miasto wystąpiło z pismem do “Biedy” w związku z zastrzeżeniami co do współpracy i informacją, że wstrzymana zostaje dotacja. Fundacja miała przyznaną dotację, wypłacaną w 12 transzach, transza miesięczna wynosiła 3.000,00 zł. 18 czerwca zebrała się kontrola z Urzędu Miasta, w osobach: Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra, Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Pan Urban i Pan Krzysztof Kozieł – kontroler wewnętrzny Urzędu Miasta. Z protokołu tejże kontroli wynikało, że: współpraca “Biedy” z dyr Urbanem kończy się ostatniego dnia czerwca br., zaległości w segregacji śmieci są bardzo duże, nie ma perspektyw na dalszą współpracę.

W związku z powyższym 28 czerwca, Burmistrz Olszewski podpisał pismo wypowiadające umowę na zadanie, które Fundacja “Bieda” otrzymała w sprawie bezrobocia i segregacji śmieci. Do dnia 20 lipca br. ze strony Fundacji nie było żadnego sygnału. W dniu 21 lipca do Urzędu Miasta zgłosiło się dwóch pracowników Fundacji “Bieda” z zapytaniem, dlaczego nie otrzymali pensji za miesiąc czerwiec. Burmistrz Olszewski poinformował, że transza za miesiąc czerwiec zostanie wypłacona, po uregulowaniu przez Fundację spraw z dyr Urbanem oraz rzetelnym i uczciwym rozliczeniu się ze swoich obowiązków.

Radny Piotr Paweł Ruszkowski zapytał, co było bezpośrednim powodem rozwiązania umowy z Fundacją “Bieda”.

Zastępca Burmistrza Ryszard Olszewski odpowiedział radnemu, ze bezpośrednim powodem było nie wywiązywanie się z umowy.

Radny Piotr Paweł Ruszkowski zapytał, kto teraz będzie segregował śmieci.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra odpowiedział radnemu, że śmieci będą segregowane przez Firmę “Komet”.

Radny Piotr Paweł Ruszkowski zapytał, co to za Firma. Czy jest to Firma lubońska.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra nie potrafił odpowiedzieć radnemu na to pytanie.

Ponieważ więcej pytań do sprawozdania Burmistrza Kędry nie było, Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania z bieżących prac Burmistrza Olszewskiego.

Zastępca Burmistrza Ryszard Olszewski – sprawozdanie za okres od 15 kwietnia do 21 lipca 2005r.:

3 maja odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w intencji Ojczyzny i Miasta. Po mszy św. na Placu Edmunda Bojanowskiego uroczystość uświetniły programem artystycznym Szkoła Podstawowa nr 2 i chór “Orion”, który zaprezentował pieśni patriotyczne.

Trwają prace remontowe w szkołach i przedszkolu. W roku 2005, ze względu na bardzo ograniczone środki remontowe, ograniczono się tylko do niezbędnych remontów, głównie dachów w Szkołach Podstawowych nr: 2, 3 i 4. W Przedszkolu przy ul. Konarzewskiego remontowane są pomieszczenia po lokatorach, w celu zaadoptowania ich na salę dla kolejnej grupy przedszkolaków. W związku z powyższym w miesiącu wrześniu do przedszkola przyjętych zostanie ok. 25 dzieci więcej. Przez to zostanie zwiększona liczba dzieci w przedszkolach publicznych o 50 w roku 2005.

Szkoły i Ośrodek Kultury prowadzą półkolonie letnie. W półkoloniach letnich uczestniczy ok. 1000 dzieci. Oprócz tego 60 dzieci wyjechało na kolonię nad morze, organizowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 20 dzieci wyjedzie na wakacje organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia. Przy wsparciu finansowym Miasta ok. 60 dzieci uczestniczy też na półkoloniach “Wakacje z Bogiem”.

Rozpatrzone zostały wnioski o stypendia socjalne. Od 15 maja do końca czerwca wpłynęło 128 wniosków. Wszystkie decyzje są już wydane. Stypendia i ich wysokości dzielą się na trzy grupy: pierwsza grupa -268,80 zł, druga grupa 201,60 zł, trzecia grupa 134,40 zł za okres od stycznia do czerwca.

W dniach 11-12 czerwca odbyły się “Dni Lubonia”. Na Dniach Lubonia zaprezentowały się wszystkie lubońskie szkoły, Ośrodek Kultury, Szkolny Związek Sportowy, UKS-Jedynka, Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli, Stowarzyszenie Miłośników Miasta Lubonia oraz Związek Hodowców Gołębia Pocztowego. Bezpieczeństwa i porządku pilnowała Policja, Straż Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna. Organizatorom i służbom porządkowym Burmistrz Olszewski podziękował za wysiłek organizacyjny i porządek w trakcie “Dni Lubonia”. Zaprezentowany program był różnorodny, tak więc Burmistrz wyraził opinię, iż każdy mógł coś wybrać dla siebie.

Rok szkolny i kulturalny placówki zakończyły bardzo uroczyście podkreślając dorobek edukacyjny uczniów i nauczycieli.

Ponieważ do sprawozdania Burmistrza Olszewskiego żadnych pytań nie było, Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Kaczmarkowi.

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek – sprawozdanie za okres od 15 kwietnia do 21 lipca:

Przekształcona została Spółka Akcyjna “Aquanet”-u, w czym uczestniczyła Rada Miasta Luboń, upoważniając Burmistrza na złożenie oświadczenia o uczestnictwie Miasta Luboń w Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu i do podpisania statutu spółki /uchwała nr XXXII/161/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lutego 2005r./. Elementem tej umowy było zagwarantowanie przez akcjonariuszy, że będą dążyli do zachowania publicznego statusu spółki, tzn. nie będą zbywali akcji poza spółkę. Burmistrz poinformował, że Sąd Rejestrowy odmówił zarejestrowania tego statutu uznając, że istotą akcji jest ich obrót i status spółki nie może zawierać ograniczenia w zbywaniu akcji. Natomiast akcjonariusze porozumieli się, aby w tym względzie zawrzeć umowę, w której zobowiążą się do nie zbywania tych akcji do roku 2010. Potrzeba zachowania publicznego charakteru spółki związana jest także z faktem ewentualnego korzystania przez gminy ze środków pomocowych. Zgromadzenie wspólników Aquanet-u dokonało zmiany planu inwestycyjnego Firmy. Dokonano korekty wydatków i celu. Przy tej okazji rozszerzone zostało dofinansowanie inwestycji.

Burmistrz poinformował, iż zgromadzenie związku SELEKT przyjęło trzy (3) nowe gminy: Granowo, Kamieniec, Rakoniewice. Ważnym faktem jest uzyskanie zgody agencji własności skarbu państwa na przekazanie przez gminę Czempiń - Związkowi, gruntu pod centrum zagospodarowania odpadów. Został zmieniony statut Związku, który zostanie przekazany do zaakceptowania przez Rady wszystkich gmin należących do Związku.

Został zatrudniony w Urzędzie Miasta nowy pracownik – Ośrodek Informacji Europejskiej, Pan Mariusz Witajewski z wykształcenia politolog. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej (4 lata pracy w Starostwie w Świdninie).

Odeszła na emeryturę kierowniczka Wydziału Podatku i Opłat Urzędu Miasta Pani Janina Nakonieczna. Na to stanowisko został przyjęty Pan Mirosław Stromczyński, były kontroler wewnętrzny UM.

Odbyła się kolejna rozprawa Komisji Regulacyjnej w Warszawie, która bada sprawę gruntów, które stały się własnością Miasta, a o które ubiega się gmina Ewagelicko-Augsburska, w której uczestniczył prawnik Urzędu mecenas Roman Jan Hojan.

Radca Prawny Roman Jan Hojan:

Podsumowując, spotkanie skończyło się na tym, że zobowiązano Miasto do prowadzenia rozmów ugodowych z Parafią Ewangelicko-Augsburską i do poinformowania o ich wyniku Komisję Regulacyjną do 30 września 2005r.

ad. 9

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański poprosił o przedstawienie sprawozdań Komisji stałych Rady za okres od 15 kwietnia do 21 lipca 2005r.

Sprawozdanie z prac Komisji Organizacyjno-Prawnej:

17 maja 2005r.

 1. Opiniowanie uchwał na sesję.
 2. Dyskusja na temat przekazywania informacji Urzędu Miasta, Biura Rady Miasta – Radzie.
 3. Promocja Miasta.
 4. Dyskusja dotycząca terenów Zakładów Ziemniaczanych.

20 czerwca 2005.

 • Opiniowanie uchwał.

14 lipca 2005r.

 • Opiniowanie uchwał.
 • Dyskusja na temat zanieczyszczania środowiska przez Zakłady Chemiczne.

 

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów:

Komisja Budżetu i Finansów w okresie sprawozdawczym spotkała się cztery (4) razy:

11 maja 2005r.

Przegląd gospodarki finansowej placówek kulturalnych (Biblioteka Miejska, Luboński Ośrodek Kultury).

1 czerwca 2005r.

Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych “KOM-LUB”.

22 czerwca 2005r.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2005.

13 lipca 2005r.

Program współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2006.

Sprawozdanie z prac Komisji Sfery Społecznej.

5 maja 2005r.

Działalność Ośrodka Kultury w Luboniu. Kalendarz zajęć oraz imprez dla dzieci i młodzieży w roku kulturalnym 2004/2005 (posiedzenie wyjazdowe).

24 maja 2005r.

 • Działalność statutowa Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz oferta kulturalna tej instytucji skierowana do mieszkańców naszego miasta.
 • Zasoby i funkcjonowanie Sali Historii Miasta.

21 czerwca 2005r.

Problemy i wykroczenia lubońskiej młodzieży. Statystyka, formy zapobiegania przestępstwom oraz pomocy młodym ludziom. Propozycje działań profilaktycznych, zmniejszających liczbę zjawisk patologicznych – spotkanie z pedagogami lubońskich gimnazjów oraz przedstawicielami policji i Straży Miejskiej.

4 lipca 2005r.

Miejsca rekreacji i wypoczynku w Luboniu. Zapoznanie się z planem zagospodarowania Kopca Jana Pawła II.

19 lipca 2005r.

Polityka miasta a niektóre problemy młodzieży ponadgimnazjalnej (bezrobocie). Kontrola i ocena stanu niektórych lubońskich boisk i placów zabaw.

 

Sprawozdanie z bieżących prac Komisji Rewizyjnej:

Posiedzenie nr 40 odbyło się 21 kwietnia 2005r. Tematem była kontynuacja kontroli Fundacji “Bieda”.

Posiedzenie nr 41 odbyło się 5 maja 2005r. Rozpatrywano wezwanie Rady Miasta Luboń do usunięcia naruszenia prawa wystosowane przez Przedszkole “Calineczka”.

Posiedzenie nr 42 w dniu 9 czerwca 2005r. Dyskutowano na temat funkcjonowania spółki miejskiej “Translub”.

Posiedzenie nr 43 w dniu 7 lipca 2005r. Kontrola Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie nr 44 odbyło się w dniu 18 lipca 2005r. Przeglądano zarządzenia Burmistrza wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Sprawozdanie z prac Komisji Komunalnej:

Posiedzenie 38 z dnia 18 kwietnia 2005r.

1.      Uwagi mieszkańców do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Żabikowo-Północ. Łącznie do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Żabikowo-Północ wniesiono 24 uwagi. Po zaopiniowaniu uwag przez Komisję Komunalną Burmistrz podjął decyzję o ponownym wyłożeniu planu.

2.      Propozycje Burmistrza nadania nazw: ulicy i wzgórza (patrz posiedzenie 40).

3.      Zapoznanie się z częścią sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2004 rok, dotyczącą wydatków inwestycyjnych i komunalnych.

Posiedzenie 39 z dnia 23 maja 2005r.

Komisja wyjazdowa cd.

1.      Ulica Cmentarna – zdaniem komisji niepotrzebna jest przebudowa ulicy.

2.      Ulica Polna – oświetlenie.

3.      Dom Kultury przy Sobieskiego – likwidacja barier architektonicznych w budynkach publicznych.

4.      Ulica Dworcowa – przyszła rola tej ulicy i bieżące jej odwodnienie.

5.      Skrzyżowanie ulic Fabryczna – Targowa – Sobieskiego – sygnalizacja świetlna.

6.      Limbowa, Bukowa – przykład utwardzenia ulicy przez dewelopera i kontynuacja budowy nawierzchni przez miasto.

7.      Hala sportowa – zaawansowanie budowy.

8.      Ulica Korczaka – zalewanie posesji w czasie deszczy.

9.      Parking przy UM.

Posiedzenie 40 z dnia 13 czerwca 2005r.

1.      Inwestycje – komisja zapoznała się z realizacją inwestycji w 2005 roku i zaopiniowała dalszy przebieg prac. Zdecydowano o wstrzymaniu przebudowy ulicy Cmentarnej. Zalecono przygotowanie koncepcji zagospodarowania placu Edmunda Bojanowskiego pod kątem likwidacji barier architektonicznych i przygotowanie przebudowy bezpośredniego sąsiedztwa ośrodka zdrowia jeszcze w 2005 roku.

2.      Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Żabikowo Północ po drugim wyłożeniu – komisja zaopiniowała wniesione uwagi.

3.      Opinia na temat przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Luboń – Fosfory.

4.      Nazwy ulic i topograficzne.

a.       propozycja mieszkańców na nadanie nazwy ulicy Zakątek (opinia pozytywna)

b.      propozycja Burmistrza nadania nazwy głównej ulicy, biegnącej przez Centrum Lubonia – Jana Pawła II i nazwy fizjograficznej Kopiec Papieski dla wzgórza przy autostradzie – komisja proponuje by ulicę biegnącą przez centrum nazwać Aleją Kardynała Karola Wojtyły (propozycja P.P. Ruszkowskiego) a wzgórze Kopcem Jana Pawła II (propozycja A. Sobiłły).

Posiedzenie 41 z dnia 18 lipca 2005 r.

1.      Naprawa dróg – bieżące pilne potrzeby miasta, w zakresie remontu nawierzchni asfaltowych,  szacuje się na ok. 600 tys. zł. Komisja, dostrzegając wagę problemu, zaleca Burmistrzowi podczas konstrukcji przyszłorocznego budżetu uwzględnienie potrzeb remontowych oraz przyjęcie również do założeń zwiększonych potrzeb wydatków na wykupy gruntów.

2.      Wniosek o nadanie nazwy ulicy Liliowej – opinia komisji pozytywna.

3.      Wnioski mieszkańców do utworzenia nowych ulic (spółdzielnia mieszkaniowa), remontu nawierzchni asfaltowej (ulica Wojska Polskiego) i budowy utwardzenia (ulica Nowiny).
- komisja prosi o przedstawienie kalkulacji kosztów budowy łącznika Źródlana / Unijna (we wrześniu Komisja zaopiniuje tę potrzebną miastu inwestycję),
- remont ulicy Wojska Polskiego będzie przeprowadzony dopiero po ułożeniu w ulicy magistrali wodociągowej 300 (z uwagi na problemy Aquanetu z tą inwe
stycją termin dość odległy),
- ulica Nowiny jest systematycznie łatana gruzem, utwardzenie jej jest przewidziane w hierarchizacji utwardzania ulic.

4.Podsumowanie komisji objazdowej.
Komisja z niepokojem przyjęła informację, że tylko 30% posesji w Żabikowie jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej!

Komisja Inwentaryzacyjna w okresie sprawozdawczym nie miała posiedzeń.

ad. 10

Interpelacji na XXXVIII sesji Rady Miasta Luboń w dniu 21 lipca 2005r. nie było.

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański poprosił o zapytania.

Radny Piotr Paweł Ruszkowski zapytał, czy jest przewidziane ograniczenie prędkości i tonażu przy ul. Puławskiego.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra odpowiedział radnemu, że na ul. Puławskiego jest ograniczenie prędkości. Jeśli chodzi o ograniczenie tonażu, jest to temat na posiedzenie Komisji Komunalnej.

Radny Stefan Krukowski poprosił o:

 1. Ustawienie znaku ograniczenia prędkości przed ul. Klonową na ul. 11 Listopada, przed sklepem “Żabka”;
 2. Wykoszenie zielska przy ul. Szkolnej i Sienkiewicza;
 3. Wysypanie tłuczniem ulicy serwisowej przy ul. Granicznej.

ad. 11

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański poprosił o wolne głosy i wnioski.

Radny Marek Samulczyk: Komisja Komunalna z niepokojem przyjęła informację, że tylko 30% posesji w Żabikowie jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Zdaniem radnego jest to zdecydowanie za mało. Dlatego i Rada i Burmistrzowie powinni w tej sprawie podjąć jakąś decyzję. Może np. poprzez zmniejszenie podatku zmobilizować ludzi do podłączenia się. Miasto wydaje prawie wszystkie pieniądze na kanalizację, a ludzie nie chcą z tego korzystać. Być może lepiej przeznaczyć te pieniądze na ulice i chodniki.

Radny Marek Samulczyk poruszył też sprawę stref ograniczonego użytkowania. Radny zwrócił się do Burmistrza i zapytał, jak to jest możliwe, że jeden sąsiad jest w strefie, a drugi nie jest. Hałas jest w całym Luboniu i strefa powinna objąć wszystkich. Radny zapytał, co mają robić mieszkańcy, którzy nie są w strefie, a problem dotyczy ich również. Czy mają pisać wnioski, które teoretycznie nie będą uzasadnione, bo nie są w ustalonej strefie.

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek odpowiedział radnemu, że Burmistrz tych stref nie ustalał.

Radny Adam Dworaczyk złożył wniosek o oznaczenie na rozkładach jazdy lubońskiej komunikacji miejskiej odjazdów autobusów niskopodłogowych.

Taki wniosek powstał już rok temu na Komisji Sfery Społecznej.

Wniosek ten powstał przede wszystkim z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra: Są trzy autobusy niskopodłogowe. Tak więc jest ich zdecydowanie za mało, żeby można było spełnić takie wymaganie. Autobusy niskopodłogowe musiałyby jeździć na wszystkich trasach, bo mieszkańcy nie zgodziliby się aby autobus niskopodłogowy jeździł na jednej trasie, a na drugiej nie. Tak więc nie jest to brak dobrej woli ze strony dyr Lepieszy a po prostu brak technicznej możliwości.

Adam Dworaczyk nie zgodził się z opinią, iż nie ma technicznej możliwości rozwiązania sytuacji. Po pierwsze dlatego, że autobus niskopodłogowy nie musiałby jeździć co godzinę, ani co dwie. Mógłby jeździć np. raz dziennie do Poznania i z powrotem.

Radny Piotr Paweł Ruszkowski zgodził się z opinią radnego Pana Adama Dworaczyka, że jest to tylko kwestia dobrej woli i dobrej organizacji.

 

 

Przewodniczący Rady Zdzisław Szafrański zarządził głosowanie nad poparciem wniosku Pana Adama Dworaczyka o oznaczenie na rozkładach jazdy lubońskiej komunikacji miejskiej odjazdów autobusów niskopodłogowych.

Głosowanie:

wniosek poparli:

radny Adam Dworaczyk

radna Lidia Godek

radny Włodzimierz Smogur

radna Ewa Rogowicz

radny Piotr Paweł Ruszkowski

radny Dariusz Szmyt

radny Andrzej Michalczyk

radny Marek Samulczyk

radna Wanda Suleja-Kot

radny Stefan Krukowski

radny Tadeusz Waliczak

radny Rafał Marek

 

głosów przeciwnych nie było.

wstrzymali się od głosu:

radny Mirosław Klecz

radny Leon Wawrzyniak

radny Zdzisław Szafrański

radny Zbigniew Ziółkowski

radny Bogdan Jędrzejewski

radny Marian Szymański

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych /nieobecni byli: radny Andrzej Sobiło, radna Zofia Skok-Łukomska, radny Włodzimierz Woźniak/

/za przyjęciem wniosku głosowało - 12 radnych, przeciw - 0 radnych,

wstrzymało się od głosu – 6 radnych/

Radny Piotr Paweł Ruszkowski wrócił do sprawy dotyczącej Lubońskiego Klubu Sportowego, która została poruszona na XXXVII sesji Rady Miasta Luboń.

Radny przedstawił wyciąg z Sądu Rejonowego, który świadczył o tym, iż LKS był zarejestrowany w Sądzie.

Przewodniczący Zdzisław Szafrański poinformował Radę Miasta, iż otrzymał odpowiedź na pismo, które skierował w lutym do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - insp. mgr Henryka Tusińskiego o zwiększenie etatów policyjnych dla Lubonia. Niestety w odpowiedzi Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnia, że jest to niemożliwe ze względu na ograniczenie środków w budżecie państwa. Jednocześnie wyraził nadzieję, że Rada Miasta Luboń podejmie decyzje zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubonia.

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek poinformował Radę Miasta, że w dniu 21 lipca 2005r. Komendant Komisariatu Policji w Luboniu złożył wniosek o wsparcie Policji , poprzez dofinansowanie części paliwa. Taką propozycję Burmistrz przedłoży Radzie przy najbliższym przeszacowaniu budżetu.

Zastępca Burmistrza Lechosław Kędra: Na ostatniej sesji radna Zofia Skok-Łukomska złożyła dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczył wycięcia topoli, rosnących przy ul. Dojazdowej. Burmistrz Kędra odpowiedział, że jest to trudna sprawa i dlatego najpierw musi trafić na obrady Komisji Komunalnej.

Drugi wniosek mieszkańców dotyczący zbudowania przyłącza energetycznego w Parku Siewcy. Burmistrz Kędra odpowiedział, że taka możliwość istnieje, ale docelowo przy konkretnej okazji, a nie na stałe. Nie może być to skrzynka, z której będą mogli korzystać wszyscy.

ad. 12

Przewodniczący Zdzisław Szafrański zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXXVII z sesji Rady Miasta, która odbyła się 23 czerwca 2005r.

 

Głosowanie:

za przyjęciem protokołu głosowali:

radny Adam Dworaczyk

radna Lidia Godek

radny Włodzimierz Smogur

radny Zdzisław Szafrański

radny Leon Wawrzyniak

radny Zbigniew Ziółkowski

radny Bogdan Jędrzejewski

radna Ewa Rogowicz

radny Marian Szymański

radny Dariusz Szmyt

radny Andrzej Michalczyk

radny Marek Samulczyk

radna Wanda Suleja-Kot

radny Stefan Krukowski

radny Tadeusz Waliczak

radny Mirosław Klecz

radny Rafał Marek

 

głosów przeciwnych nie było.

wstrzymał się od głosu

radny Piotr Paweł Ruszkowski

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych /nieobecni byli: radny Andrzej Sobiło, radna Zofia Skok-Łukomska, radny Włodzimierz Woźniak/

/za przyjęciem protokołu nr XXXVII głosowało - 17 radnych, przeciw – 0 radnych,

wstrzymał się od głosu – 1 radny/

 

ad. 13

Przewodniczący Zdzisław Szafrański zakończył obrady XXXVIII sesji ok. godz. 21.oo.

 

 

Załączniki:

 1. /zał. Nr 1/ - Porządek obrad.
 2. /zał. Nr 2/ - Uchwała nr XXXVIII/183/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Żabikowo Północ.
 3. /zał. Nr 3/ - Uchwała nr XXXVIII/184/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
 4. /zał. Nr 4/ - Uchwała nr XXXVIII/185/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.
 5. /zał. Nr5/ - Uchwała nr XXXVIII/186/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr L/253/2002 Rady Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2002r. o ustaleniu okręgów wyborczych i obwodów głosowania w Mieście Luboń – w części dotyczącej obwodów głosowania.
 6. /zał. Nr 6/ - Uchwała nr XXXVIII/187/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu.
 7. /zał. Nr 7/ - Uchwała nr XXXVIII/188/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.
 8. Lista obecności.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz